Founder Members Of Maa Vaishno Seva Samiti

NAME OF FOUNDER

MOBILE NO.

AJAY KUMAR JAGNANI

9431021891

ALOK KUMAR SARRAF

9431242110

ANKIT PALRIWAL

9835875750

ARVIND SARRAF

9334779209

ASHOK KUMAR SONI

9931516120

DR. RADHE SHYAM SHARMA

9835418519

GOPI TULSYAN

9334866111

KRISHNA KUMAR BOHRA

9431251760

MUKESH HISSARIYA

9308393446

NARENDRA KUMAR SHARMA

9835054174

RAJ KAMAL (NINTU)

9304008179

RAJ KUMAR AGRAWAL

9709400420

RAJIV AGRAWAL

9431878351

RAKESH KUMAR BHAGAT

9334115188

SANJAY KHANDELIA

9431460000

SANJAY KUMAR TOTLA

9835044491

SHARWAN KUMAR TIBEREWAL

9334339489

SUSHIL KUMAR PANSARI

9386254198

VINAY KUMAR BAJAJ

9304998161